Hydrophyta Ekologikonsult

Meriter (se även publikationer)

 • Disputerade 2001 på en avhandling med titeln Factors Affecting the Distribution of Rocky-Shore Macroalgae on the Swedish Coast: Morphological, Physiological, Reproductive and genetic Aspects, vid Avdelningen för växtekologi, Uppsala universitet. Dessa studier var helt inriktade på marina makroalger. En lista över mina akademiska publikationer finns under Publikationer i menyn.

 • Under de senaste åren har jag huvudsakligen arbetat på Upplandsstiftelsen med grunda havsvikar i Östersjön. Den största delen av arbetet har utförts i Uppsala län, men tack vare ett gott samarbete med Naturvårdsverket har jag bland annat lett ett projekt som innefattat större delen av den svenska kusten och som studerar mellanårsvariationer i undervattensvegetation och fiskyngelförekomst.

 • I samarbete med JP Aquakonsult har jag under flera år inventerat vikar i Södermanlands län med avseende på bottenvegetation och fiskyngelproduktion. Mer information finns hos Länsstyrelsen i Södermanlands län.

 • Tillsammans med Johan Persson har jag även tagit fram Manual för basinventering av marina habitat. Den omfattar grunda marina Natura 2000-habitat, framför allt Laguner (1150) och Stora grunda vikar och sund (1160).

 • Jag har även tagit fram en manual för uppföljning av samma habitat som ovan. Manualer för uppföljning i marina miljöer, del 1.

 • Inom ramen för arbetet med Basinventeringen av Natura 2000-områden har jag tagit fram en webbaserad artbestämningshjälp för mjukbottenvegetation i Östersjön. Tyvärr ligger sidan för tillfället nere men ska förhoppningsvis kunna öppnas igen inom kort.

 • Jag är referensperson för ÅGP Hotade kransalger och ska därför vidimera artbestämningar av axsträfse och raggsträfse samt tuvsträfse och barklöst sträfse.

 • Ledamot i ArtDatabankens expertkommitté för alger.

 • Har CMAS*** dykarcertifikat.

 • Har sprängkort.

 • Har elfiskelicens.

 

Powered By Website Baker